Termeni si Conditii

Prin folosirea site-ului și a platformei on-line puse la dispoziție de S.C. IOVANELO ART  S.R.L. , BENEFICIARUL acceptă oferta de servicii de pe www.iovanelo.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie.

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vânzarea produselor sau serviciilor:

S.C. IOVANELO ART  S.R.L. cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Bloc 30, Sc. B, Ap. 15, județul Caraș Severin, cod de Înregistrare fiscală 44570828, nr. registrul comerțului J11/404/09.07.2021 având contul nr. RO79BTRLRONCRT0CE3514901, deschis la Banca Transilvania Reșița, reprezentată prin Ovidiu Ion Iovanel, în calitate de ADMINISTRATOR.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de PRESTATOR sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs on-line sau material pdf
 • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului sau a materialului pdf,

 

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obiectul acordului

Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea on-line de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe pagina www.iovanelo.ro sau subpagini ale acesteia, BENEFICIARULUI.

Durata acordului

Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursuruilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.iovanelo.ro/ sau subpagini ale acestuia.

Obligațiile PRESTATORULUI

 1. Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții. BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.
 2. Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.
 3. Să verifice prezența la cursurile on-line a BENEFICIARULUI, în cazul în care cursul specifică această necesitate.
 4. Să ofere acces la cursul on-line şi după desfăşurarea lui, conform promisiunilor de pe pagina de vânzare.
 5. Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de BENEFICIAR, atunci când este cazul.
 6. Livrarea cursului se va face prin ședințe live prin ZOMM sau Facebook Live, și/sau videouri înregistrate, iar data livrării cursului va fi anunțată în momentul în care se face achiziția pe pagina de vânzare.
 7. Pentru produsele PDF/AUDIO/VIDEO înregistrate, accesul este oferit imediat ce plata a fost efectuată, prin link de descărcare (download) sau acces în platforma cursului, link trimis prin e-mail BENEFICIARULUI.
 8. Să ofere asistență BENEFICIARULUI și ajutor pentru realizarea cu succes a temelor legate STRICT de curs, fără a frâna progresul acestuia în mod nejustificat.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

 1. Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate (cu plata integrală sau în rate), în termenul prevăzut pe pagina de vânzare a cursului.
 2. Să participe la toate orele de curs on-line susținute de PRESTATOR. Dacă BENEFICIARUL nu va putea participa LIVE la ora stabilită anterior de către BENEFICIAR, PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile sub forma unor înregistrări.
 3. Să nu înstrăineze terțelor persoane sau să publice gratuit pe internet sau prin alte mijloace media (video, audio, scris, etc.), cursul sau părți din curs, nici gratuit, nici contra cost.
 4. În cazul în care cursul implică și accesul BENEFICIARULUI într-un grup de suport (pe Facebook sau alte rețele sociale), BENEFICIARUL se obligă să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.
 5. BENEFICIARUL îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească numele și imaginea sa, precum şi orice altă dată, informație, valoare ori statistică care conține persoana BENEFICIARULUI, activitatea ori rezultatul său în urma sau în cadrul cursului, pentru promovarea și publicitatea efectuată de S.C. IOVANELO ART S.R.L., în ceea ce privește comunicările sale publice şi în campaniile de marketing ce promovează participarea la curs în orice formă (inclusiv site-ul, social media, TV etc.), fără ca PRESTATORUL să fie obligat la vreo plată faţă de BENEFICIAR.
 6. BENEFICIARUL îşi dă acordul pentru filmarea şi fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta (Zoom, Facebook, etc.), precum și pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR în scop publicitar (mărturii din partea cursanților).

Clauza de confidenţialitate

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
 2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ANI de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de BENEFICIAR (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR în formă scrisă, orală sau în orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:
 3. a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale PRESTATORULUI, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate.
 4. b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al PRESTATORULUI.
 5. c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor PRESTATORULUI, precum si orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.
 6. BENEFICIARUL declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract, numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.
 7. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora BENEFICIARULUI penalități în bani, egale cu prejudiciul cauzat.
 8. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil în scris al PRESTATORULUI.
 9. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

Clauza de neconcurenţă

 1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
 2. În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi obligat la plata daunelor, în condițiile legii. În măsura în care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat decât contravaloarea produsului/serviciului oferit de PRESTATOR, BENEFICIARUL va fi obligat la repararea integrală a prejudiciului.

Prețul și Modalitățile de Plată

 1. Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral în maxim 3 zile de când a fost plasată comanda. Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate la termenele comunicate de către PRESTATOR.
 2. Prețurile cursurilor (integral sau în rate) vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte. În perioada primelor 14 zile de la achiziție, BENEFICIARUL poate opta pentru schimbarea tarifului cursului (mai mare sau mai redus), dacă există această posibilitate, optând astfel pentru un curs cu mai multe sau mai puține beneficii.
 3. Prețul se poate achita on-line cu card de credit, sau prin ordin de plată sau transfer bancar.
 4. Pentru cursurile cu prețuri exprimate în moneda EURO sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective în LEI, la cursul valutar al băncii care procesează plata.
 5. Toate sumele achitate în avans pentru cursuri ce se vor desfășura la o dată ulterioară, sunt returnabile în primele 14 zile de parcurgere a cursului. Cele 14 zile se calculează din momentul începerii cursului, nu din momentul achitării taxei de înscriere la curs.
 6. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei integrale în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 7. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire on-line sau de livrare a produselor comandate. Accesul BENEFICIARULUI la curs va fi în acest caz restricționat.
 8. În cazul retragerii din program a Beneficiarului înainte de finalizarea cursului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat, exceptând perioada minimă de 14 zile de la momentul achiziției, prevăzută de lege, pentru returnarea banilor.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

 1. În cazul ajungerii la termen (dacă există).
 2. Prin acordul scris al ambelor părți, în cazul rezilierii contractului, pe motive întemeiate (caz de boală, deces, etc).
 3. În caz de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința Părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale, schimbarea condițiilor de pe platformele de socializare (Facebook), etc.
 4. În cazul în care Părțile nu respectă angajamentul din contract, existând dovezi concrete în acest sens.
 5. În cazul în care BENEFICIARUL dorește să se retragă din contract în primele 14 zile de la achiziția cursului/serviciilor/produselor sau în primele 14 zile de la data începerii cursului, în cazul în care cursul începe la o dată ulterioară achiziției.
 6. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți ca fiind esențiale şi nu remediază această situație în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanțe).

Forţa majoră

 1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Dispoziții Finale

 1. Toate materialele cursului sunt proprietatea intelectuală a S.C. IOVANELO ART S.R.L. și nu sunt transmisibile sau reproductibile de BENEFICIAR fără acordul scris al PRESTATORULUI.
 2. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare, sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.
 3. Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.
 4. Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs/produs, către un terţ, fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
 5. Părţile înţeleg şi acceptă că toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii, revin exclusiv PRESTATORULUI.
 6. Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale AMIABILĂ sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI.
 7. Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar, realizate după încheierea perioadei de curs. Orice reclamație trebuie formulată strict pe perioada desfășurării cursului, perioadă specificată pe pagina de vânzare.
 8. Părţile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.
 9. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 10. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR, fără acordul scris al părţilor contractante.
 11. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 12. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române în vigoare.
 13. Prezentele termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu on-line, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare. În cazul retragerii din program a Beneficiarului, după cele 14 zile, acestuia nu i se restituie nicio sumă din prețul achitat.